KV2 Audio » Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů je KV2 Audio International s.r.o. (dále jen "Správce" nebo "KV2"). Správce zpracovává osobní údaje za účelem (i) vytváření a správy sítě pronájmů KV2 přístupné na webových stránkách KV2 a (ii) zasílání newsletterů KV2. Zpracování probíhá pouze prostřednictvím softwarového modulu nebo samostatně výdělečně činného personálu nebo externích zpracovatelů s mlčenlivostí; žádné osobní údaje nejsou prodávány třetím stranám.

Účelem vytváření a správy sítě pronájmů je vytvoření platformy pro sdílení kontaktních informací subjektů poskytujících pronájmy vybavení KV2 a dalších souvisejících služeb s cílem (i) zvýšení publicity jak KV2, tak pronájemních společností, (ii) usnadnění logistické spolupráce mezi pronájemními společnostmi a (iii) marketingových výhod jak KV2, tak pronájemních společností. Souhlasem s připojením do KV2 Audio Rental Network souhlasí osoba se zveřejněním svých údajů na webových stránkách KV2 Audio.

Účelem zasílání newsletterů je zasílání informací o produktech, zajímavých novinkách, službách nebo technologiích od Správce osobám, které mají obecný zájem o odběr těchto newsletterů, přičemž právním základem pro takové zasílání je souhlas adresáta obchodního sdělení daný přihlášením se k odběru newsletteru nebo účastí na akcích organizovaných nebo spoluorganizovaných KV2, kdy následná komunikace probíhá prostřednictvím newsletteru.

Zpracovávané osobní údaje jsou: jméno kontaktní osoby, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, pokud osoba poskytne svou soukromou adresu, GPS souřadnice, pokud osoba poskytne svou soukromou adresu, facebooková stránka, twitterová stránka a instagramová stránka (nařízení GDPR se vztahuje pouze na případy, kdy jsou poskytnuty soukromé stránky), skype nick, pokud se jedná o soukromý skype nick.

Souhlas může být kdykoliv a bezplatně odvolán. Jakmile je váš souhlas odvolán, vaše osobní údaje budou vymazány a newslettery již nebudou zasílány. Vaše odvolání souhlasu však nebude mít vliv na zákonnost zpracování vašich osobních údajů a zasílání minulých newsletterů před odvoláním souhlasu.

Každá dotčená osoba může změnit své osobní údaje, požádat o prohlášení o účelu a právním základu zpracování svých osobních údajů. Má právo požádat o výmaz osobních údajů ze seznamu Správce. Má právo požadovat pozastavení zasílání newsletterů, pokud nesouhlasí s oprávněností tohoto zasílání. Má právo být informována o změnách a změnách účelu zpracování, včetně dalších změn týkajících se zpracování jejích osobních údajů. Má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro výše uvedené účely. Pro uplatnění svých práv uvedených výše se doporučuje kontaktovat KV2 na jan.jares@kv2audio.com. Má právo kontaktovat dozorový úřad se svou stížností proti zpracování svých osobních údajů a obsahu newsletterů. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice.

V souvislosti s uplatňováním vašich práv může Správce požadovat přiměřenou náhradu nepřesahující náklady nezbytné k vyřízení žádosti, pokud jsou takové žádosti zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené.

Tato politika se netýká zpracování jiných osobních údajů, pokud je subjekt ve smluvním nebo jiném vztahu se Správcem.

Kontakt

Hlavní kancelář KV2 Audio International spol.s.r.o
Nádražní 936
Milevsko 399 01
Česká republika

DIČ: CZ26051591
Telefon: +420 383 809 320 (anglicky)
E-mail: info@kv2audio.com

Distribuce

The Future of Sound. Made Perfectly Clear.

© KV2 Audio 2024 – Všechna práva vyhrazena